Deze tekst is een automatische vertaling van de originele Franse versie. Raadpleeg bij twijfel altijd de Franse versie.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SDIC

De webshop voor domeinnamen sdic.pro en redclear.eu is een initiatief van:

SDI Consulting srl (hierna “SDIC” genoemd)
Palaisstraat 33 bus G7
1030 Brussel
BELGIË

BTW nummber / Ondernemingsnummer: BE0465.688.486

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@sdic.pro, tel: 0497/768 815 +32497768.815

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Vermeld a.u.b. uw bestelnummer en alle andere relevante informatie die u bij de hand heeft, zodat we u snel en adequaat kunnen antwoorden.

1. DEFINITIES

In deze verkoopvoorwaarden moeten de volgende termen worden begrepen:

” Koper ” : verwijst naar elke natuurlijke persoon of sportclub of sportcentrum (B2C) of een rechtspersoon zoals een professionele wederverkoper (B2B) die een contractuele relatie heeft of zal hebben met SDIC van welke aard dan ook. Elke koper verbindt zich ertoe de producten van SDIC niet te kopen met als enig doel ze door te verkopen, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door SDIC (automatisch toegekend in B2B). De Koper wordt vervolgens ook aangeduid met de termen “u” en “de uwe”.

“Klant”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

” Producten ” : alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van dit verkoopcontract.

“Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument”: goederen niet geprefabriceerd, maar vervaardigd op basis van een individuele keuze of een beslissing van de consument.

” Koopovereenkomst ” : elk contract waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en / of een dienst aan de Koper aan te bieden, waarbij deze Koper op zijn beurt instemt met het betalen van de prijs daarvan.

2 / ALGEMENE BEPALINGEN

Onder de kopers stelt SDIC verschillende profielen op:

 • het profiel dat wordt toegekend aan individuen, sportclubs en sportcentra (voor B2C).
 • het profiel toegekend aan rechtspersonen met een btw-nummer (voor B2B).

De keuze voor één van de twee profielen heeft gevolgen voor de Koper in termen van maximale bestelhoeveelheden, prijzen en ook in termen van levertijd. Rechtspersoon Gebruikers die overeenkomen met het B2B-profiel, moeten het profiel invullen dat bij hen past.

3 / INLEIDING

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten, huidig en toekomstig, gesloten tussen de SDIC en de koper. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals deze op de website staan vermeld.

De huidige verkoopvoorwaarden zijn in principe altijd en exclusief van toepassing, maar specifieke uitzonderingen zijn mogelijk. Dergelijke vrijstellingen zijn slechts geldig voor zover ze het resultaat zijn van wederzijds goedvinden en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Is dit het geval, dan geldt de vrijstelling alleen als vervanging of aanvulling op de clausules waarop zij betrekking heeft. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in ieder geval onverkort van toepassing.

SDIC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en / of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Elke wijziging heeft geen invloed op lopende bestellingen en resulterende contracten.

4 / AANBIEDING EN AANVAARDING

4.1 Het aanbod

Alle aanbiedingen worden met de grootste zorg online gezet. SDIC verbindt zich ertoe om voldoende informatie te verstrekken over de kenmerken van de producten, inclusief technische beschrijvingen en foto’s die bedoeld zijn om deze producten te illustreren. Om dit te doen, vertrouwt SDIC grotendeels op gegevens die haar zijn verstrekt door zijn partners en leveranciers.

Elk aanbod van SDIC is een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om een bestelling te plaatsen en kan daarom niet worden beschouwd als een bindend aanbod ten aanzien van SDIC. Aanbiedingen op de website zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Als een door u besteld product niet op voorraad is, zal SDIC u binnen vijftien (15) dagen na het plaatsen van de bestelling duidelijk per e-mail op de hoogte stellen.

SDIC behoudt zich het recht voor om specifieke voorwaarden toe te passen op één of meerdere aanbiedingen, bijvoorbeeld door deze een beperkte geldigheidsduur te geven, of een maximum aantal, afhankelijk van het profiel van de Koper. Deze specifieke voorwaarden worden u expliciet meegedeeld voordat u de bestelling plaatst.

Indien een aanbieding duidelijk het voorwerp is van een fout of een fout, is SDIC hieraan niet gebonden. Beruchte of kennelijke fouten in de prijsaanduiding, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen door SDIC worden gecorrigeerd, zelfs na het sluiten van het contract.

SDIC kan een individueel aanbod doen wanneer de Klant er uitdrukkelijk om vraagt. Zo’n nominatief bod is veertien (14) dagen geldig, tenzij in het bod een andere termijn is aangegeven. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op dit aanbod, evenals op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

4.2 De prijzen

Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief btw en alle andere belastingen. Niet inbegrepen in de prijs van het individuele product:

– aflever- en installatiekosten, evenals eventuele bijkomende kosten (zie verzendverzekering);

– kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmethoden, indien deze uitdrukkelijk aan de Koper zijn meegedeeld.

LET OP: Hoewel SDIC er alles aan doet om een volledige prijs aan te geven, kunnen bepaalde bijzondere omstandigheden tot extra kosten leiden, zoals in het geval van een aanvullende verzekering. Deze bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld invoerrechten, transport- en leveringskosten, verzendkosten of premies, worden gedragen door de Koper en worden pas gecommuniceerd na bevestiging van de bestelling.

Als de koper handelt in het kader van zijn zakelijke of professionele activiteit, mag de prijs exclusief btw en andere belastingen worden weergegeven als hij er uitdrukkelijk om vraagt. Hiervoor moet de koper ons zijn ondernemingsnummer geven.

SDIC heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de site worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van wijzigingen in het BTW-tarief, wordt deze aan Koper in rekening gebracht.

4.3 Acceptatie

We bieden een eenvoudig te gebruiken online bestelmethode voor het kopen van SDIC-lijnproducten. Bij het plaatsen van de bestelling dient de Koper in het formulier aan te geven of hij de bestelling plaatst als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. De aankoop is bindend voor de koper zodra hij zijn bestelling heeft afgerond. SDIC stuurt een orderbevestiging per e-mail naar het adres dat door de koper is opgegeven, uiterlijk zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling. Deze orderbevestiging vormt het moment van afsluiten van het contract.

SDIC kan op elk moment beslissen om geen orderbevestiging te sturen of om een bestelling eenzijdig te weigeren, in een uitdrukkelijke verklaring. Indien SDIC de bestelling van het product weigert, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en zullen alle reeds gedane betalingen onmiddellijk worden terugbetaald.

Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal SDIC de Koper informeren en hem eventueel een alternatief product aanbieden. Indien SDIC de bestelling weigert of indien de Koper niet akkoord gaat met de aangeboden alternatieven, kan er geen sprake zijn van een contract en worden alle reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetaald. Koper heeft dan geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

In overeenstemming met de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat een contract geldig tot stand komt via het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het contract te bewijzen, mag SDIC alle elektronische bestanden waarover zij beschikt, gebruiken binnen de wettelijk toegestane limieten. Met name het ontbreken van een traditionele digitale of elektronische kwaliteitshandtekening doet geenszins afbreuk aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

5 / LEVERING, INSTALLATIE, ONDERAANNEMING

5.1 Termijnen

Elke bestelling wordt altijd met de grootste zorg behandeld, binnen dertig (30) dagen na orderbevestiging. Met betrekking tot het profiel “natuurlijke persoon” wordt de verzending pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Met betrekking tot het profiel “rechtspersoon”, kan worden verzonden voordat de betaling is ontvangen. In uitzonderlijke gevallen erkent SDIC het recht om een langere leveringstermijn te bedingen. Deze bijzondere levertijden worden steeds binnen een redelijke termijn na bevestiging van de bestelling aan de Koper meegedeeld. De op onze site vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De Koper kan de overeenkomst enkel beëindigen indien SDIC er niet in slaagt om binnen de uitzonderlijk gestelde termijn te leveren. In een dergelijk geval van beëindiging zal SDIC alle betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen, niet later dan veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst.

5.2 Leveringswijze

De Koper heeft de keuze tussen de volgende verschillende leveringsmethoden:

 • Levering via een externe transportdienst: bpost en Mondial Relay.
 • Afhalen van producten bij SDIC-kantoren (niet voor particulieren).

De koper heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen als de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is.

Het inschakelen van externe partijen kan van invloed zijn op de levering. SDIC aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de levering te laat is, of indien de bestelling verloren gaat door toedoen van derden, onvoorziene omstandigheden of een geval van overmacht. Indien een reeds verzonden bestelling niet binnen de aangegeven tijd geleverd wordt, wordt er een onderzoek geopend bij de vervoerder, dit kan enkele dagen duren. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om een terugbetaling of vervangende verzending uit te voeren.

Wanneer levering plaatsvindt door middel van een interne of externe transporteur, is er sprake van levering zodra de bestelde producten op het aangegeven adres zijn afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om levering op de overeengekomen locatie mogelijk te maken, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen derde. Indien de levering mislukt als gevolg van het falen van de Koper of een door hem aangewezen derde, komen de kosten van een dergelijke poging tot levering volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het moment van levering, dient de Koper de door de externe vervoerder voorgestelde procedure te volgen.

5.3 Risico’s en installatie

SDIC draagt het risico van beschadiging en / of verlies van de goederen tot het moment van levering. Het risico gaat over op de koper zodra de bestelde producten door de koper of een door hem aangewezen derde zijn ontvangen. Elke levering vereist in principe de ondertekening van een leveringsbevestiging, maar het ontbreken van een dergelijke handtekening heeft geen invloed op de risico-overdracht.

5.4 Specifiek: afwerking

In het geval van afwerkingswerkzaamheden aan door de Klant overgedragen materialen, is SDIC enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar eigen werkzaamheden. Fouten en defecten in de materialen die voor afwerking worden overgedragen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SDIC. De Koper is zich ervan bewust dat het systeem van garantie van oorsprong van de overgedragen materialen zou kunnen vervallen door de uitvoering van deze afwerkingswerken.

SDIC bepaalt naar eigen goeddunken wanneer het deze afwerking zal uitvoeren. De opslag van de overgedragen materialen voor en / of na de afwerking op de grond en in de gebouwen van SDIC gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper. SDIC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade aan materialen die tijdens opslag worden overgedragen.

5.5 Uitbesteding en toewijzing

De verkoper mag de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. Hij mag de verkoop ook geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

6 / BETALING

De prijs zoals aangegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijke te betalen prijs. Als deze prijs niet overeenkomt met de prijs zoals deze verscheen op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de koper SDIC hiervan op de hoogte brengen binnen zeven (7) kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling. Het indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van de betaling.

Betreffende creditcards en online betaalmethoden hieronder: onder voorbehoud van activering van deze betaalmethoden in de SDIC webshop.

Elke betaling wordt in principe direct verwerkt, d.w.z. op het moment dat de bestelling door de Koper wordt geplaatst. Wij aanvaarden de volgende betalingswijzen:

 • Creditcards (Mastercard, Visa, etc.)
 • Debetkaarten (Maestro, Bancontact, etc.)
 • overschrijving
 • Contant geld

SDIC neemt alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. We garanderen deze veiligheid door gebruik te maken van geautoriseerde betalingspartners en creditcarduitgevers.

Het beveiligde systeem van Stripe is verantwoordelijk voor het verder verwerken van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd versleuteld. De nodige beveiligingsmaatregelen worden door de betalingsprovider genomen via SSL-technologie.

De Koper kan gebruik maken van een betaalmiddel dat naar zijn aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

IBAN:BE29 6451 0480 1764    BIC: JVBABE22   (Van Breda Bank)

SDI CONSULTING s.r.l.
Paleizenstraat 33 bus G7

1030 Brussel

Communicatie: uw ordernummer

De Koper wordt automatisch geacht van rechtswege in verzuim te zijn als hij niet handelt binnen de gestelde betalingstermijn. Bij niet-betaling ontstaat er een vertragingsrente van 12% van het factuurbedrag, naast schadevergoeding voor de sommatie tot 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van € 75, – en maximaal € 2.000, -. Deze vergoedingskosten zijn onmiddellijk en automatisch verschuldigd. SDIC kan vergoeding vragen van alle bijkomende (buiten) gerechtelijke kosten die voortvloeien uit kosten die zijn gemaakt als gevolg van de niet-betaling van Koper.

SDIC zal zijn leveringsverplichting nakomen zodra de prijs volledig is betaald. SDIC behoudt het eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle bedragen verschuldigd onder dit contract, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden.

7 / GEBREKEN EN KLACHTEN

SDIC heeft altijd de ambitie om klanten tevreden te stellen met haar producten. Het bestaan van gebreken en het formuleren van klachten kan echter niet volledig worden uitgesloten. Onze benadering van garantie stelt ons in staat uw tevredenheid terug te winnen. Let op, deze garantie is alleen van toepassing als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Bijkomende commerciële garanties zijn altijd mogelijk en worden uitdrukkelijk meegedeeld.

De wettelijke garantie zoals voorzien door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is volledig van toepassing op dit contract. Bijgevolg heeft elke koper recht op compensatie als hij een gebrek aan overeenstemming van de verkochte goederen constateert, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De consument profiteert ook van een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De koper kan geen beroep doen op zijn garantierechten indien hij op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door hem aangewezen derde de producten ontvangt, dient deze deze nauwkeurig te onderzoeken. De koper moet de volgende maatregelen nemen in geval van niet-naleving:

 1. De Koper moet zijn klacht schriftelijk, expliciet en gemotiveerd en ondubbelzinnig kenbaar maken aan SDIC. Het is de plicht van de koper om zijn klacht voldoende te motiveren, bij voorkeur met alle redelijk beschikbare technische middelen, zoals foto’s of video’s. De klacht moet worden gecommuniceerd:
  1. binnen zeven (7) kalenderdagen na levering, als het product is aangetast door een defect dat van buitenaf zichtbaar is;
  2. binnen zeven (7) kalenderdagen nadat men zich ervan bewust werd of het product wordt gekenmerkt door een verborgen defect;
  3. Uitzondering voor consumenten: binnen twee (2) maanden nadat ze zich bewust zijn geworden of het product wordt gekenmerkt door een verborgen gebrek. Alles conform de wettelijke garantieperiode.
 2. De Koper dient de producten binnen zeven (7) kalenderdagen na de mededeling van de klacht te retourneren. Defecte producten moeten in hun originele staat naar SDIC worden gestuurd, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de factuur en een geldig betalingsbewijs. Elke overtreding van deze verplichting impliceert een evenredige vermindering van de terugbetaling. De retourkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

Retourzending is altijd op eigen risico van de koper. SDIC raadt aan om producten aangetekend en verzekerd terug te sturen om het risico van verlies en diefstal te vermijden.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product of door onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen aangebracht door de Koper, inclusief oneigenlijk en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving of andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door installatie en gebruik van producten die niet voldoen aan de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook via elektronische communicatiemiddelen verzonden.
 • Schade veroorzaakt na het verwijderen van een verzegeling tussen bepaalde componenten en na het verwijderen of aantasten van het serienummer en andere productlijncoderingen. De koper of een onbevoegde derde mag deze verzegeling niet verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDIC of de fabrikant.
 • Verbruiksartikelen zoals batterijen, enz. die worden geleverd met.

Bij gebreke van een gemotiveerde klacht heeft de Koper niet het recht de producten te retourneren. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft de Koper in eerste instantie recht op kosteloze reparatie of vervanging, voor zover de situatie dit toelaat. SDIC hoeft alleen te vergoeden wanneer de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel voor de koper oplevert. Afnemer dient dit op duidelijke en gemotiveerde wijze te communiceren. De eventueel daaruit voortvloeiende schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het aan Koper gefactureerde bedrag.

Als de onderstaande voorwaarden niet worden gerespecteerd en daarom goederen verkeerd worden geretourneerd, zal SDIC de producten terugsturen naar de koper. De kosten verbonden aan deze retourzending zijn voor rekening van de Koper. Het staat SDIC in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden op te slaan, zolang deze retourkosten niet betaald zijn.

8 / HERROEPINGSRECHT

8.1. Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Elke consument heeft een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. Conform dit herroepingsrecht heeft de Consument het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op levering van het product af te zien van de aankoop. De Consument hoeft geen boete of schadevergoeding te betalen, noch dient hij zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht te rechtvaardigen. SDIC stelt het echter op prijs om feedback van u te ontvangen om onze dienstverlening te verbeteren.

Indien de Consument geldig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal SDIC de Consument onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen, vergoeden. SDIC zal het geld terugstorten op dezelfde bankrekening als waar het de eerste betaling van heeft ontvangen, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft beslist. Voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht.

Waarschuwing! Indien de Consument een andere bezorgmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardmethode, worden deze extra bezorgkosten niet vergoed.

De consument heeft in de volgende gevallen niet het recht om af te zien van zijn aankoop:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door het consumentenbedrijf (artikel VI. 53.1 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de vennootschap geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel VI.53.2 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd (artikel VI.53.3 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen (artikel VI.53.4 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering door de consument is verbroken (artikel VI.53.5 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen vermengd zijn (artikel VI.53.6 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die eveneens heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13 ° economisch wetboek).

8.2 Hoe kan ik dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die een beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet dit altijd uitdrukkelijk en ondubbelzinnig en schriftelijk aan SDIC meedelen. Deze mededeling moet plaatsvinden binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten (bij verkoopcontract)
 • vanaf de dag van het sluiten van het contract (in het geval van een contract voor het leveren van diensten)

Het is aan de consument om te bewijzen dat hij een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Hij zal SDIC op een duidelijke manier de volgende informatie moeten meedelen:

 • Vermelding van de volgende drie data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.

Na zijn beslissing onder de aandacht van SDIC te hebben gebracht, moet de Consument de goederen onverwijld aan hem retourneren, binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling. Deze retourzending dient verstuurd te worden via een erkende vervoerder. Het retourneren van een bestelling is in alle gevallen voor rekening en risico van de Consument. SDIC behoudt zich het recht voor om de terugbetaling op te schorten zolang de consument geen bewijs van de retourzending heeft geleverd.

De koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hun behandeling, indien dit verder gaat dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen. SDIC heeft het recht om bij de terugbetaling naar evenredigheid rekening te houden met deze waardevermindering.

Misbruik van het herroepingsrecht komt tot stand door de Consument, wanneer deze niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. In dat geval worden de producten voor eigen rekening en risico aan de Consument geretourneerd. SDIC verbindt zich ertoe om de redenen voor de retourzending duidelijk aan de Consument mee te delen.

9 / OVERMACHT

Indien SDIC door een omstandigheid buiten haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, is er sprake van overmacht. SDIC is in dat geval niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. SDIC heeft het recht haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10 / INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van SDIC en / of de begunstigde. Intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, merkenrecht, modellenrecht en / of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder knowhow, methoden en technische concepten en / of commerciële al dan niet gepatenteerd. De Koper heeft niet het recht om de intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit artikel te gebruiken en / of te wijzigen, behalve voor eenvoudig privégebruik van het product zelf.

11 / VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De door u verstrekte gegevens zijn nodig voor het verwerken en afhandelen van bestellingen, het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het verzenden van onjuiste of vervalste persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van deze verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacyverklaring, beschikbaar op de SDIC-website.

12 / TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SDIC, of contracten die met haar zijn gesloten, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar SDIC haar maatschappelijke zetel heeft.