RECHT OP HERROEPING

1. Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Elke consument heeft een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. Conform dit herroepingsrecht heeft de Consument het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op levering van het product af te zien van de aankoop. De Consument hoeft geen boete of schadevergoeding te betalen, noch dient hij zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht te rechtvaardigen. SDIC stelt het echter op prijs om feedback van u te ontvangen om onze dienstverlening te verbeteren.

Indien de Consument geldig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal SDIC de Consument onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen, vergoeden. SDIC zal het geld terugstorten op dezelfde bankrekening als waar het de eerste betaling van heeft ontvangen, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft beslist. Voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht.

Waarschuwing! Indien de Consument een andere bezorgmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardmethode, worden deze extra bezorgkosten niet vergoed.

De consument heeft in de volgende gevallen niet het recht om af te zien van zijn aankoop:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door het consumentenbedrijf (artikel VI. 53.1 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de vennootschap geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel VI.53.2 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd (artikel VI.53.3 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen (artikel VI.53.4 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering door de consument is verbroken (artikel VI.53.5 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen vermengd zijn (artikel VI.53.6 ° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die eveneens heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13 ° economisch wetboek).

2. Hoe kan ik dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die een beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet dit altijd uitdrukkelijk en ondubbelzinnig en schriftelijk aan SDIC meedelen. Deze mededeling moet plaatsvinden binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten (bij verkoopcontract)
 • vanaf de dag van het sluiten van het contract (in het geval van een contract voor het leveren van diensten)

Het is aan de consument om te bewijzen dat hij een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Hij zal SDIC op een duidelijke manier de volgende informatie moeten meedelen:

 • Vermelding van de volgende drie data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.

Na zijn beslissing onder de aandacht van SDIC te hebben gebracht, moet de Consument de goederen onverwijld aan hem retourneren, binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling. Deze retourzending dient verstuurd te worden via een erkende vervoerder. Het retourneren van een bestelling is in alle gevallen voor rekening en risico van de Consument. SDIC behoudt zich het recht voor om de terugbetaling op te schorten zolang de consument geen bewijs van de retourzending heeft geleverd.

De koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hun behandeling, indien dit verder gaat dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen. SDIC heeft het recht om bij de terugbetaling naar evenredigheid rekening te houden met deze waardevermindering.

Misbruik van het herroepingsrecht komt tot stand door de Consument, wanneer deze niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. In dat geval worden de producten voor eigen rekening en risico aan de Consument geretourneerd. SDIC verbindt zich ertoe om de redenen voor de retourzending duidelijk aan de Consument mee te delen.

MODEL HERROEPINGSFORMULIER

Het doel van dit modelformulier is om het u gemakkelijker te maken uw herroepingsrecht uit te oefenen. Houd er rekening mee dat herroeping niet altijd mogelijk is en dat u als koper verantwoordelijk blijft voor eventuele substantiële waardeverminderingen die op de producten zouden worden gemaakt. Vul dit formulier daarom alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen.

Ter attentie van :

SDI Consulting srl (zie “SDIC”)
Palaisstraat 33 bus G7
1030 Brussel
BELGIË
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0465.688.486

Contactgegevens van de consument (hierna “I”):

Naam en voornaam: …………………………………….. .. ……………………………………

Huisnummer : ………………………………………. ……………………………………….

Gemeenschap : ………………………………………… …………………………………………

Ik / Wij (*) stellen / stellen u hierbij op de hoogte / stellen u op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor de levering van de dienst (*) hieronder:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Deze goederen en / of diensten zijn besteld op …….. / …….. / 20 …….., en ontvangen op …….. /. ……. / 20 ……..

Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en oprecht heb ingevuld.

Handtekening van consument (en) (**) Datum: …….. / …….. / 20 ……..

(*) Schrap de onnodige vermelding. (**) Alleen als dit formulier op papier wordt ingediend.