AFWIJZING

Het gebruik van onze website gaat altijd gepaard met bepaalde rechten en plichten, die zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden (waaronder: onze Algemene Verkoopvoorwaarden, onze Privacyverklaring, onze Disclaimer en onze Cookieverklaring) en / of duidelijk vermeld op de site. .

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op ons, SDIC, maar ook op jou, de gebruiker. Door onze website te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat onze algemene voorwaarden de enige zijn die van toepassing zijn op elke bestelling die op onze website wordt geplaatst.

Afwijkingen zijn mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Dergelijke uitzonderingen zijn slechts geldig voor zover ze door alle partijen zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd, en alleen de clausules vervangen of aanvullen waarop ze betrekking hebben. Alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in ieder geval onverkort van toepassing.

1 / WIE ZIJN WIJ?

De website sdic.pro (inclusief shop.sdic.pro) is een initiatief van:

SDI Consulting srl (zie “SDIC”)
Paleizenstraat 33 bus G7
1030 Brussel
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0465.688.486
E-mail: info@sdic.pro

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Vermeld bij uw communicatie met SDIC uw bestelnummer en alle andere relevante informatie die u bij de hand hebt, zodat we u snel en adequaat kunnen antwoorden.

2 / GEBRUIKERS: REGISTRATIE, GEBRUIKSRECHT EN EINDE

2.1 / Registratie

Als u een rechtspersoon bent, is het aanmaken van een individueel gebruikersaccount vereist om een aankoop te doen via onze online bestelmethode. Elke gebruiker krijgt via zijn gebruikersaccount een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud ervan (kortweg een gebruiksrecht). De effectieve omvang van het gebruiksrecht is afhankelijk van de capaciteit van de Gebruiker. Het gebruiksrecht wordt verleend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de gebruiker niet het recht om de onderliggende database, website of inhoud te verkopen, opnieuw te publiceren, te herdistribueren, over te dragen of in licentie te geven.

Het gebruikersaccount wordt toegankelijk gemaakt na het voltooien van ons online registratieproces. De Gebruiker dient onze registratieprocedure volledig en correct te doorlopen. Zijn Gebruikersgegevens moeten correct, waarheidsgetrouw, tijdig en volledig worden ingevuld. Deze verplichting geldt zowel bij het aanmaken van een gebruikersprofiel als voor toekomstig gebruik. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om informatie te (laten) corrigeren of verwijderen die niet meer up-to-date is.

Elk gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. U kunt het gebruikersprofiel niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SDIC. De Gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht door middel van zijn Gebruikersprofiel en dient tevens de vertrouwelijkheid van zijn Gebruikersprofiel te waarborgen, inclusief identificatie-informatie. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid moet worden gemeld aan SDIC, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

WAARSCHUWING: Het is absoluut verboden om de vertrouwelijkheid van het gebruikersprofiel te schenden. Naamsdiefstal (artikel 231 Wetboek van Strafrecht), vervalsing van informatietechnologie (artikel 210bis §1 Wetboek van Strafrecht), eer- en reputatieschade (artikel 443 en 453bis Wetboek van Strafrecht) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafbaar .

2.2 / Einde van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd; met uitzondering van wijzigingen die verband houden met de wederzijdse relatie tussen de gebruiker en SDIC. Zowel de gebruiker als SDIC kunnen het gebruiksrecht op elk moment beëindigen. De Gebruiker beëindigt zijn gebruiksrecht door zijn gebruik te onderbreken en / of door onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Een dergelijke beëindiging leidt echter niet automatisch tot verwijdering van het gebruikersprofiel.

Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet hij zijn recht uitoefenen door middel van een schriftelijk en gedateerd verzoek aan SDIC, per post of per e-mail aan info@sdic.pro . SDIC verbindt zich ertoe uw verzoek binnen vijftien (15) werkdagen door te sturen.

SDIC behoudt zich het recht voor om alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen indien de Gebruiker handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden en de verbintenissen waarvan hij op de hoogte was, en ook handelt in strijd met de toepasselijke wetgeving, rechten van derden of algemeen aanvaarde regels van gedrag op internet. SDIC behoudt een ruime manoeuvreerruimte met betrekking tot de corrigerende en repressieve maatregelen die het kan nemen, evenals de reikwijdte ervan. Bijgevolg biedt SDIC de mogelijkheid tot tijdelijke en / of permanente schorsing van het gebruiksrecht (of van bepaalde functionaliteiten daarvan) alsook tot verwijdering van het gebruikersprofiel.

3 / ONZE WEBSITE

3.1 / Bediening, veiligheid en toegankelijkheid

Wees gerust, we bieden u een website die gemakkelijk te gebruiken en veilig is voor alle gebruikers. We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. We kunnen in dit opzicht echter geen absolute garanties bieden; de genoemde maatregelen worden geanalyseerd als middelenverplichtingen.

Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, fouten of andere schadelijke elementen op de site, ongeacht het bestaan van overmacht of een buitenlandse oorzaak.

We hebben te allen tijde het recht om de toegang tot onze website te beperken en / of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Dit doen we in principe alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen, zonder dat dit een absolute voorwaarde is.

3.2 / Hoe zit het met de inhoud die beschikbaar is op onze site?

We bepalen grotendeels de inhoud die beschikbaar is op onze website. Wij besteden de grootste zorg en stellen alles in het werk om kwaliteitsinformatie op de website te verspreiden. Dit betekent dat we alle nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie door derden wordt aangeleverd. We mogen de inhoud van onze website altijd wijzigen, toevoegen of verwijderen.

We kunnen de kwaliteit van de informatie die op onze website wordt verspreid echter niet garanderen. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet volledig, of niet voldoende nauwkeurig en / of nuttig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade (direct of indirect) die de Gebruiker lijdt als gevolg van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd.

Stel dat een deel van de inhoud die toegankelijk is op onze website een schending vormt van de toepasselijke wetgeving en / of een schending van de rechten van derden, of simpelweg niet acceptabel is, dan verzoeken wij u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen., Zodat we kan passende maatregelen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of volledige intrekking van de betreffende informatie.

Onze website bevat inhoud die kan worden gedownload. Het uploaden van inhoud naar de site is altijd op eigen risico. Wij kunnen in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Dus elk verlies van gegevens en elke schade aan het computersysteem zijn volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

3.3 / Wat we van onze gebruikers verwachten

De Gebruiker neemt ook een bepaalde verantwoordelijkheid op zich voor de manier waarop onze website beschikbaar wordt gesteld. U dient zich te allen tijde te onthouden van handelingen die een nadelige invloed kunnen hebben op de goede werking en beveiliging van de site, en op het gebruik ervan. Onze website kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de onze te omzeilen bedrijfsmodel en / of om op grote schaal informatie te verzamelen over andere Gebruikers.

We raden u daarom aan onze website niet te gebruiken om inhoud te verspreiden die andere gebruikers zou kunnen schaden, bijvoorbeeld door het verzenden van schadelijke programma’s zoals computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of het annuleren van robots. Het omvat ook het verzenden via de site van ongevraagde berichten en / of van commerciële aard door, zoals spam-e-mails, spam of van letters tot kettingen.

We behouden ons het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die waarschijnlijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze Gebruikers verhaal kunnen opleveren. De Gebruiker is als enige persoonlijk en volledig verantwoordelijk voor zijn daden wanneer deze daadwerkelijke schade toebrengen aan de website en aan andere Gebruikers. In dat geval stelt hij SDIC onschadelijk en garandeert hij het tegen elke latere claim.

4 / LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan hyperlinks bevatten of op een andere manier verwijzen naar andere websites of andere vormen van elektronische portalen. Het invoegen van een dergelijke link impliceert op geen enkele manier het bestaan van enige relatie tussen SDIC en de eigenaar van de website waarnaar deze wordt verwezen, noch impliceert het onze (impliciete) goedkeuring van de inhoud ervan.

We hebben geen controle over deze sites van derden. De links naar deze sites kunnen daarom niet onze verantwoordelijkheid nemen voor de adequate en veilige werking van de link en de eindbestemming. Zodra u op de link klikt, verlaat u onze site en kunt u ons daarom niet meer aansprakelijk stellen als er schade mocht ontstaan.

De garanties die worden geboden door sites van derden zijn niet dezelfde als die van ons. We raden u daarom aan om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van deze andere sites zorgvuldig te lezen.

5 / INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en de inhoud ervan. Deze bescherming wordt verzekerd door intellectuele eigendomsrechten en is bedoeld voor alle betrokken partijen, namelijk SDIC en derden. De inhoud omvat zeer breed alle foto’s, video’s, audiofragmenten, teksten, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enz. vermeld op de site. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht, softwarewet, databankrecht, modellenrecht en alle andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. De technische aard van onze website wordt ook beschermd door auteursrechten, softwarewetgeving en databankwetgeving. Alle handelsnamen die we op onze websites gebruiken, zijn beschermd door handelsnaamrecht of door merkenrecht.

Elke gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van onze websites en hun inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve basis; het kan niet worden overgedragen en kan alleen worden gebruikt in een strikt persoonlijke en niet-commerciële context. We vragen onze gebruikers om de intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit artikel niet te gebruiken en / of niet te wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van de begunstigden.

6 / VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De door u verstrekte informatie is nodig voor het verwerken en afronden van bestellingen, evenals voor het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het doorgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens vormt een inbreuk op deze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacyverklaring. Dit kan worden bekeken op de SDIC-website.

7 / ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de website en aanverwante diensten te wijzigen, toe te voegen, te beperken of stop te zetten. We zijn vrij om dit op elk moment te doen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aanleiding te geven tot enige compensatie of andere vorm van compensatie.

Als we een overtreding van onze algemene voorwaarden door de gebruiker constateren, hebben we ook het recht om alle mogelijke sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. Wij hebben daarom altijd het recht om uw inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen of aan te passen, of om u de toegang tot de site en uw profielpagina te ontzeggen. We zijn bevoegd om dit zonder reden en zonder kennisgeving te doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit onze verantwoordelijkheid nemen, noch aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

Deze algemene voorwaarden (inclusief de algemene verkoopvoorwaarden) worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen of contracten die SDIC met haar heeft gesloten, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar SDIC haar maatschappelijke zetel heeft.

In het geval dat het bestaan of de geldigheid van een of meer van de bovenstaande bepalingen in het gedrang komt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere clausules van deze overeenkomst. We hebben in dat geval het recht om de niet-toepasselijke clausule te vervangen door een bepaling die rechtsgeldig is en een vergelijkbare strekking heeft.

De titels die we gebruiken in onze juridische documenten zijn altijd illustratief. U kunt ze geen enkele juridische waarde geven.

8 / HELP ONS ONZE WEBSITE TE VERBETEREN!

Laat het duidelijk zijn, onze website is bedoeld om gebruiksvriendelijk en gebruiksvriendelijk te zijn. We rekenen daarom op uw hulp om ons te helpen onze site te verbeteren. Aarzel niet om ons uw vragen, suggesties of opmerkingen te sturen per e-mail naar info@sdic.pro .